ארגון יוצאי מרכז אירופה - מלגות

טופס בקשה למלגת לימודים לשנת תשפ"ד 2023-2024    

אנא בחר/י את המלגה המבוקשת


(ניתן להגיש בקשה מסוג אחד בלבד)

זכאות להגשת בקשה למלגה: על בסיס כלכלי

תנאי הסף להגשת מועמדות למלגה (יש לעמוד בכל תנאי הסף):

1.      צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה .
2.      בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא ( 24 חודשים).
3.      תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה וכן תלמידים לתואר שני ושלישי.
4.      לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
5.      עד גיל 50.
6.      ניתן להגיש באותה שנה בקשה אחת למלגת הצטיינות או מלגה כלכלית.
7.      ניתן  לזכות במלגה אחת  בלבד במהלך כל תואר בין אם במסלול מצטיינים ובין אם במסלול כלכלי.
*בלימודי רפואה, ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).
8.      במהלך לימודי תואר ראשון/שני/שלישי ניתן לזכות פעמיים בלבד במלגה כלכלית.

עדיפות ניתנת :

 •  לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה,
  אשר הם או משפחתם שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
 •  לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה,
ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.
גובה המלגה לשנת הלימודים תשפ"ב הינה ₪7,500

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 •  צילום תעודת זהות, עולים חדשים – צילום תעודת עולה.
 •  מסמך המעיד על שייכות לקהילת יוצאי מרכז אירופה.
     (תעודת לידה/ תעודת זהות/ דרכון זר או כל מסמך רשמי המעיד על מקום הלידה של בן המשפחה יוצא מרכז אירופה).
 •  אישור מוסד הלימודים על לימודיך בשנה הנוכחית.
 •  אישור תשלום שכר לימוד או אישור על פטור מלא/ חלקי משכר לימוד.
 •  גיליון ציונים, הכולל ממוצע ציונים – מאושר על ידי מוסד הלימודים (בקשה עם גיליון ציונים שלא כולל ממוצע – לא תבדק) 
 •  אישורים רפואיים – אם קיים מצב רפואי חריג
 •  אישור שכר של מבקש הבקשה ובן/בת הזוג (במידה ומנהלים משק בית משותף).
  שכירים – שלושה תלושי משכורת אחרונים
  עצמאיים – דו"ח מס הכנסה המאושר על ידי פקיד השומה.
  * למי שאין תלוש שכר- חובה לחתום על הצהרת עבודה (בהמשך הטופס).
  * מי שלא עובד- חובה לחתום על הצהרת אי עבודה (בהמשך הטופס).
  בקשה שתועבר ללא תלושים או הצהרות לא תיבדק.
 •  אישורים על הכנסה נוספת – אם קיימת.
 •  תיעוד על פעילות קהילתית – אם קיימת.
 •  תעודת שחרור מהצבא (משך השירות, המלצה ותפקיד בזמן השירות).
 •  אישור חברות של מבקש\ת המלגה או מי מהוריו או הורי הוריו בארגון יוצאי/עולי מרכז אירופה או ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה 3 שנים לפחות. (סעיף רשות)

הסבר למילוי הטופס המקוון:

 •  יש למלא את כל השדות הרלוונטיים.
 •  המידע יישמר רק לאחר לחיצה על הכפתור "שמור ועבור למסך הבא".
 •  לשם העלאת קובץ יש ללחוץ על הכפתור "BROWSE", על מנת להעלות את הקובץ אל תוך הטופס יש ללחוץ על הכפתור "טען קבצים"
 •  בכל זמן ניתן לחזור למסכים הקודמים על ידי לחיצה על הכפתור "הקודם" כמו כן ניתן לשנות ולעדכן את הנכתב במסכים הקודמים.
 •  הטופס יישלח אל המשרד רק לאחר לחיצה על הכפתור "סיום ושליחת טופס" במסך 12.
 •  יש לעלות קבצים ללא סימני פיסוק בשם הקובץ.
 •  חומר סרוק שיצורף לבקשה חייב להיות ברור לקריאה, וכל מסמך יוצג בשלמותו ובצורה ישרה (לא הפוך או מוטה לצד).
 •  כל מסמך המוגש לוועדה צריך להיות מודפס או כתוב על נייר פירמה שבראשו שם הגוף מוציא המסמך, כתובת, כתובת דוא"ל וטלפון. לחתימה צריך להתלוות שם ברור ומלא של החותם, תפקידו ומס' טלפון זמין. במסמכים רשמיים (ממשלתיים, אוניברסיטאיים וכיוב') יש להקפיד על כך שמלוא המסמך ייסרק (שנקבל את ארבעת השוליים)." מסמך שלא יענה על דרישות אלה לא יילקח בחשבון.
 •  וועדת המלגות תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה.
 •  העלאת תלושי שכר - במידה וצריך סיסמא בכדי לפתוח את תלוש השכר אנא רשמו בהערות בסוף הגשת הבקשה את הסיסמא. בקשה שתעלה ללא סיסמא - לא תיבדק.

המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 45 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה.

• קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות שיתקיים ביום ה' 14/03/2024

טופס שלא ימולא כראוי ו/או לא יצורפו אליו כל המסמכים המבוקשים, לא יבדק

את הטפסים המלאים ניתן להגיש בין המועדים 03.09.2023 - 26.10.2023.

בקשות שתתקבלנה לאחר מכן לא תבדקנה

למידע נוסף אנא פנו באמצעות הדוא"ל: melagot.irgun.jeckes@gmail.com

בהצלחה!

הצהרה - אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שיצוינו בבקשה זו הינם מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים, אף אם נמסרו שלא על ידִי, יכולה לשמש עילה לאי קבלת המלגה או אף ביטול המלגה. ידוע לי שארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר) רשאי לבדוק את הפרטים שמסרתי בטופס זה. במקרה של ביטול המלגה אני מתחייב/ת להחזיר לארגון את סכום המלגה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אני מתחייב/ת להודיע לארגון על כל שינוי שיחול באחד מן הפרטים שמולאו בטופס זה, מיד עם קרות השינוי. הנני מאשר/ת לארגון יוצאי מרכז אירופה להעביר ציונים ונתונים כלכליים ואחרים אודותיי לקרנות ותורמים מחוץ לארגון.
אנא הקלד/י מס תעודת זהות   שם מלא     ולחצ/י על שמור

מודגש בזאת, כי הארגון רואה במילוי הטופס ושליחתו הסכמה מלאה לכל התנאים הנ"ל.