ארגון יוצאי מרכז אירופה - מלגות
 

טופס בקשה למלגת לימודים לשנת תשע"ט 2018-2019     


מבוא

 

זכאות להגשת בקשה למלגה:

תנאי הסף להגשת מועמדות למלגה (יש לעמוד בכל תנאי הסף):

 •  צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה, וצ'כוסלובקיה.
 •  בוגרי שירות צבאי / לאומי מלא.
 •  גיל עד 50.
 •  תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, ותלמידים לתארים מתקדמים.
 •  לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 •  מלגה תוענק רק פעם אחת בלימודי התואר הראשון ופעם אחת בלימודי תארים מתקדמים,
  למעט לימודי רפואה, שבהם ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).

עדיפות ניתנת :

 •  לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה,
  אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
 •  לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 •  צילום תעודת זהות, עולים חדשים – צילום תעודת עולה.
 •  מסמך המעיד על שייכות לקהילת יוצאי מרכז אירופה.
     (תעודת לידה/ תעודת זהות או כל מסמך רשמי המעיד על מקום הלידה של בן המשפחה יוצא מרכז אירופה).
 •  אישור מוסד הלימודים על לימודיך בשנה הנוכחית.
 •  אישור תשלום שכר לימוד או אישור על פטור מלא/ חלקי משכר לימוד.
 •  גיליון ציונים, הכולל ממוצע ציונים – מאושר על ידי מוסד הלימודים (בקשה עם גיליון ציונים שלא כולל ממוצע – לא תבדק) 
 •  אישורים רפואיים – אם קיים מצב רפואי חריג
 •  אישורי שכר (של המבקש, בן/בת זוג, הורי המבקש):
  שכירים – שלושה תלושי משכורת אחרונים
  עצמאיים – דו"ח מס הכנסה המאושר על ידי פקיד השומה.
  * למי שאין תלוש שכר- חובה לחתום על הצהרת עבודה (בהמשך הטופס).
  * מי שלא עובד- חובה לחתום על הצהרת אי עבודה (בהמשך הטופס).
  בקשה שתועבר ללא תלושים או הצהרות לא תיבדק.
 •  אישורים על הכנסה נוספת – אם קיימת.
 •  תיעוד על פעילות קהילתית – אם קיימת.
 •  תעודת שחרור מהצבא (משך השירות, המלצה ותפקיד בזמן השירות).
 •  אישור חברות של מבקש\ת המלגה או מי מהוריו או הורי הוריו בארגון יוצאי/עולי מרכז אירופה או ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה 3 שנים לפחות.

הסבר למילוי הטופס המקוון:

 •  יש למלא את כל השדות הרלוונטיים.
 •  המידע יישמר רק לאחר לחיצה על הכפתור "שמור ועבור למסך הבא".
 •  לשם העלאת קובץ יש ללחוץ על הכפתור "BROWSE", על מנת להעלות את הקובץ אל תוך הטופס יש ללחוץ על הכפתור "טען קבצים"
 •  בכל זמן ניתן לחזור למסכים הקודמים על ידי לחיצה על הכפתור "הקודם" כמו כן ניתן לשנות ולעדכן את הנכתב במסכים הקודמים.
 •  הטופס יישלח אל המשרד רק לאחר לחיצה על הכפתור "סיום ושליחת טופס" במסך 14.
 •  יש לעלות קבצים ללא סימני פיסוק בשם הקובץ.
 •  חומר סרוק שיצורף לבקשה חייב להיות ברור לקריאה, וכל מסמך יוצג בשלמותו ובצורה ישרה (לא הפוך או מוטה לצד).
 •  כל מסמך המוגש לוועדה צריך להיות מודפס או כתוב על נייר פירמה שבראשו שם הגוף מוציא המסמך, כתובת, כתובת דוא"ל וטלפון. לחתימה צריך להתלוות שם ברור ומלא של החותם, תפקידו ומס' טלפון זמין. במסמכים רשמיים (ממשלתיים, אוניברסיטאיים וכיוב') יש להקפיד על כך שמלוא המסמך ייסרק (שנקבל את ארבעת השוליים)." מסמך שלא יענה על דרישות אלה לא יילקח בחשבון.

קבלת המלגה מותנית ב – 35 שעות התנדבות עבור ארגון יוצאי מרכז אירופה

ובהשתתפות בטכס הענקת המלגות

טופס שלא ימולא כראוי ו/או לא יצורפו אליו כל המסמכים המבוקשים, לא יבדק

את הטפסים המלאים ניתן להגיש בין המועדים 14.10-13.12.2018.

בקשות שתתקבלנה לאחר מכן לא תבדקנה

למידע נוסף: yulia.melagot@gmail.com

בהצלחה!

הצהרה - אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שיצוינו בבקשה זו הינם מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים, אף אם נמסרו שלא על ידִי, יכולה לשמש עילה לאי קבלת המלגה או אף ביטול המלגה. ידוע לי שארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר) רשאי לבדוק את הפרטים שמסרתי בטופס זה. במקרה של ביטול המלגה אני מתחייב/ת להחזיר לארגון את סכום המלגה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אני מתחייב/ת להודיע לארגון על כל שינוי שיחול באחד מן הפרטים שמולאו בטופס זה, מיד עם קרות השינוי. הנני מאשר/ת לארגון יוצאי מרכז אירופה להעביר ציונים ונתונים כלכליים ואחרים אודותיי לקרנות ותורמים מחוץ לארגון.
אנא הקלד/י מס תעודת זהות   שם מלא     ולחצ/י על שמור

מודגש בזאת, כי הארגון רואה במילוי הטופס ושליחתו הסכמה מלאה לכל התנאים הנ"ל.